September 25, 2020

Rashtriya Khadi Shilp Mahotsav at Gyan Bhawan