August 14, 2020

Takhat Shri Harmandir Ji Patna Sahib Gurudwara